You are in site section: Exhibitions

Acknowledgements

Acknowledgements

Exhibition

National Art Museum of China

General Curator: Fan Di'an
Exhibition Curators: Ma Shulin,Yi E
Exhibition Working Committee: Fan Di'an, You Qing'qiao, Ma Shulin, Liang Jiang, Xie Xiaofan, Hu Wei, Yi E, Cui Guangwu, Li Meina, Guo Yurong, Zhang Xiaoyan, Wang Chun, Xu Peijun, Zheng Yun, He Lin, Han Jinsong, Yang Yingshi, Yu Ge, Wang Yuewen
Assistant Curators: Wang Meng, Ren Zhe
International Coordinators: Li Meina, Li Yunhui
Transportation: Guo Yurong, Liu Mi
Collection Supply: He Lin, Han Jinsong
Exhibition Designers: Wei Feng, Zhang Chao
Exhibition Affairs: Fan Yuxun, Li Haoran

National Museum of Australia

Director: Andrew Sayers
Exhibition managers: Rebecca Coronel, Helen Sartori
International liaison: Stephanie Bull
Exhibition design: Thylacine Design and Project Management Pty Ltd
Graphic design: Po Sung

Rio Tinto
Proudly supporting the Year of Chinese Culture in Australia

Catalogue

National Art Museum of China

Chief Editor: Fan Di'an
Executive Chief Editor: Ma Shulin
Executive editor: Yi E, Wang Meng
Work introduction: Wang Meng
Photographer: Wang Shuling
Designer: Wang Zi

National Museum of Australia

Publishing manager: Julie Ogden
Senior editor: Thérèse Weber
Catalogue translation: Adria Hu

Experience China, Year of Chinese Culture in Australia; National Art Museum of China; Rio Tinto (sponsor); Supported by: Ministry of Culture, The People's Republic of China.